Contractul individual de muncă

 

Model contract individual de muncă 2019.

 

Modelul de contract individual de muncă poate fi descărcat la finalul prezentului articol.

  • versiunea editabilă (.doc) 
  • versiunea gata de printat (.pdf) 

 

Ce este contractul individual de muncă?

Conform definiției din Codul Muncii ( Legea 53/2003), contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.
Este documentul care stă la baza relației dintre cele două părți: angajator și angajat.
Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă, în baza consimţământului celor două părţi, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către viitorul salariat.
Contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor (REGES) și se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Capacitatea de muncă a unei persoane fizice se dobandește la împlinirea vârstei de 16 ani, ceea ce inseamnă că dacă are 16 ani împliniți, o persoană fizică poate semna un contract individual de muncă în nume propriu.
Ca excepție, o persoană fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, însă doar cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.

Ce tipuri de contracte individuale de muncă există?

Tipurile de contracte individuale de muncă pot fi grupate după mai multe criterii:
În funcție de durată, pot fi:
-Contract individual de muncă pe durată nedeterminată – reprezintă regula de bază
-Contract individual de muncă pe durată determinată – ca excepție de la regula de bază, putând fi incheiat doar pentru situații cum ar fi:

-înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepţia situaţiei în care acel salariat participă la grevă;
-creşterea temporară a structurii activităţii angajatorului;
-desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;
-în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
-angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;
-ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;                                                                                                                                                                                                -angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;
-în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

În funcție de norma de lucru, pot fi:
Contract individual de muncă cu normă intreagă – durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână.
Contract individual de muncă cu timp parţial – numărul de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă.

În funcție de locul de desfășurare a activității, pot fi:
-contract individual de muncă încheiat pentru o activitate ce se desfășoară la sediul societății (birou, punct de lucru al societății);
-contract individual de muncă încheiat pentru activitate ce se desfășoară la domiciliul salariatului – acei salariaţi care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin.Contractul individual de muncă la domiciliu se încheie numai în formă scrisă şi conţine următoarele:
a) precizarea expresă că salariatul lucrează la domiciliu;
b) programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să controleze activitatea salariatului său şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
c) obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la domiciliul salariatului, după caz, al materiilor prime şi materialelor pe care le utilizează în activitate, precum şi al produselor finite pe care le realizează.

Ce inseamnă perioada de probă?

Perioada de probă reprezintă un termen, stabilit prin contractul individual de muncă, necesar si util verificării aptitudinilor salariatului.
Perioada de probă diferă în funcție de tipul contractului, dacă este incheiat pe durată determinată sau nedeterminată.
Astfel, pentru contractul individual de muncă pe durată nedeterminată se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

Pentru contractul individual de muncă pe durată determinată, salariatul poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăşi:
a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;
b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;
c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;
d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Care sunt elementele minime obligatorii pe care trebuie să le conțină contractul individual de muncă?

Părțile contractului – datele angajatorului și ale angajatului;
Obiectul contractului individual de muncă – ce va presta efectiv salariatul;
Durata contractului – determinată sau nedeterminată;
Locul de muncă – la sediu (birou) sau la domiciliul salariatului;
Felul muncii – Funcția/meseria conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR);
Atribuțiile postului – prevăzute în fișa postului;
Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului;
Condiții de muncă – normale sau deosebite, speciale, grele, periculoase;
Durata muncii – normă intreagă sau parțială, precum și intervalul orar;
Concediul – zilele de concediu de odihnă cuvenite, precum si zilele suplimentare acordate;
Salariul – Salariul de bază lunar brut (salariul de încadrare);
Drepturi și obligații ale părților privind securitatea și sănătatea în muncă – echipament de lucru, de protectie, alte drepturi;
Alte clauze – perioada de probă, perioada de preaviz
Drepturi și obligații generale ale părților
Dispoziții finale
Conflictele legate de desfășurarea contractului individual de muncă.

 

Mai jos prezentăm un model (standard) al contractului individual de muncă:

Model contract individual de muncă 2019

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ

încheiat şi înregistrat sub nr. ……….…/…….…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor

A. Părţile contractului
Angajator – Persoana juridică/fizică……………… cu sediul/domiciliul în ……………., Str……………… Nr………………., Jud……,
înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din …….., sub numărul …..…………, cod fiscal …..…………, telefon …..…………,
reprezentată legal prin …..…………, în calitate de …..…………,

şi
salariatul/salariata – domnul/doamna…………………, domiciliat(ă) în localitatea ………………, str…………. nr…., judeţul ……………,
posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria …, nr. ….., eliberat/eliberată de ……… la data de …………..,
NP ………………………………….., autorizație de munca/permis ședere in scop de munca seria ……..… nr. ………..……… din data…………..………,
am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului:……………………………………..

C. Durata contractului:
a) nedeterminată, salariatul/salariata ………………….. urmând să înceapă activitatea la data de …………………..;
b) determinată, de……………. luni, pe perioada cuprinsă între data de …………. şi data de ………………..pe perioada suspendării contractului individual de muncă a-l titularului de post.

D. Locul de muncă
1. Activitatea se desfăşoară la (sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment, etc.) ………………………………………din sediul social/punct de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului .
2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: ………………………
3. În cazul în care șoferul nu este delgat/detașat acesta se prezintă la sediul societății.

E. Felul muncii
Funcţia/meseria …………………..conform Clasificării Ocupaţiilor din România;

F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă.

F1. Criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului:

G. Condiţii de muncă:
1. Activitatea se desfăşoară în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991
2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/20100 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare

H. Durata muncii:
1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de …………………… ore/zi …………………… ore/săptămână.
a). Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează …………………… (ore zi/ore noapte/inegal);
b). Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
2. O fracţiune de normă de …… ore/zi , ……………………. ore/săptămână.
a).Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: ……………………. (ore zi/ore noapte);

b).Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
c).Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihnă este de …………………… zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă).
De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de …………………… .
J. Salarizare:
1. Salariul de bază lunar brut: …..………………………………….. lei;
2. Alte elemente constitutive:
a). sporuri ………………………………………;
b). indemnizaţii ………………………..…;
b1). Prestații suplimentare in bani ……………… .
b2). Modalitatea prestațiilor suplimentare in natura ………………….. .
c). alte adaosuri………………………….;
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.
4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt: …………………….

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă:
a). echipament individual de protecţie ………………………;
b). echipament individual de lucru ………………………….;
c). Materiale igienico-sanitare ………………………………;

d). alimentaţie de protecţie …………………………. ….…;
e). alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă: ………

L. Alte clauze:
a). perioada de proba este de ……………………zile calendaristice pentru funcție de execuție;
b). perioada de preaviz în cazul concedierii este de …………………… zile lucrătoare pentru salariații cu funcție de execuție, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
c). perioada de preaviz în cazul demisiei este de …………………… zile lucrătoare pentru salariații cu funcție de execuție, conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare sau Contractului colectiv de muncă aplicabil;
d). în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;
e). alte clauze:

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:

1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f) dreptul la acces la formare profesională.

2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
d) sa stabilească obiectivele de performanta individuala a salariatului;

4. Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:

a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activitatii;
a1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;

N. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. ………………./……………………..…… la Inspectoratul Teritorial de Munca a judeţului/municipiului ………………….…/Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepția situațiilor in care o asemenea modificare este prevăzuta in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

Angajator,                                                                                                   Salariat,
Reprezentant legal,
…………………………….….                                                                             Semnatura……………
Data:.………………….

Pe data …………………………. prezentul contract încetează in temeiul art. …………….. din Legea nr. 53-2003 – Codul Muncii, cu modificările si completările ulterioare în urma îndeplinirii procedurii legale.

Angajator,
………………………………

                                    

 Descarcă model contract individual de muncă 2019:

Model contract individual de muncă, editabil (fișier .doc)

Model contract individual de muncă (fișier .pdf)