Amenzi pentru erori sau omisiuni Contract de muncă

Amenzi REVISAL

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către inspectorii de muncă.

Inspectorii de muncă au acces liber, permanent și fără înștiințare prealabilă, în sediul persoanei juridice și/sau în orice alt loc de muncă organizat de aceasta.

În anumite situații de încălcare a legislației, inspectorul de muncă poate dispune măsura sistării activităţii locului de muncă organizat, supus controlului, în condiţiile stabilite în procedura de sistare elaborată de Inspecţia Muncii şi aprobată prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

Împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul ori să efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice acţiune sau inacţiune a conducătorului unităţii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locaţiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei găsite la locul de muncă de a completa fişa de identificare sau de a da informaţii despre evenimentul cercetat se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

În situația suspendării activității de către inspectorii de muncă, angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenţionale, în condiţiile legii, şi numai după ce a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii, prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă şi prezentarea documentelor care dovedesc plata contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pentru perioada în care a prestat activitate nedeclarată.

Reluarea activităţii cu încălcarea dispoziţiilor alin. precedent, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială de către entitatea controlată a măsurilor dispuse de inspectorul de muncă, la termenele stabilite de acesta se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Codul muncii (L53/2003) prevede o serie de amenzi pentru încălcarea prevederilor legale, avand în vedere mai multe aspecte sau criterii:

Neîncheierea unui contract individual de muncă: Codul muncii prevede că primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.
Prestarea muncii de către o persoană fără încheierea unui contract individual de muncă, se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Discriminarea: Este interzis orice comportament de hărţuire, hărţuire sexuală sau hărţuire psihologică, atât în public, cât şi în privat.Conform Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, nerespectarea prevederilor acesteia constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.

Clauze contractuale abuzive: Stipularea în contractul individual de muncă a unor clauze contrare dispoziţiilor legale, se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

Salariul minim brut: Conform Codului muncii, nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei.

Codul muncii prevede o multitudine de alte sancțiuni pentru nerespectarea legislației privind angajarea salariațior, a respectării timpului de muncă și de odihnă, a orelor suplimentare, a sărbătorilor legale, printre care amintim:

 • Încălcarea de către angajator a prevederilor privind munca in zilele de sărbătoare legală – amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 • Încălcarea obligaţiei prevăzute privind produsele alimentare de strictă necesitate – amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei;
 • Nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară – cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 • Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal – cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 • Neacordarea indemnizaţiei în cazul în care angajatorul îşi întrerupe temporar activitatea cu menţinerea raporturilor de muncă – cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei;
 • Încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte – amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 • Încălcarea de către angajator a obligaţiei privind certificatul medical si evidenţa orelor de muncă – amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 • Nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei – cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 • Încălcarea de către agentul de muncă temporară a obligaţiei privind perceperea unei taxe, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei;
 • Încălcarea prevederilor privind dovada înmânarii salariatului a unui exemplar din contractul individual de muncă – amendă de la 1.500 lei la 2.000 lei.
 • Încălcarea prevederilor privind păstrarea unei copii a contractului individual de muncă la locul de muncă – amendă de 10.000 lei.

Amenzi pentru erori sau omisiuni  – amenzi REVISAL: Primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL) cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, se sancţionează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.

Refuzul de a pune la dispoziţia inspectorului de muncă documentele care au stat la baza înscrierilor efectuate în registru, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei.

Completarea registrului de către alte persoane decât cele nominalizate de angajatori, completarea registrului cu date eronate sau incomplete, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.

Angajatorii au obligaţia de a notifica, în scris, inspectoratul teritorial de muncă, în a cărui rază teritorială îşi au sediul/domiciliul, despre încheierea contractelor de prestări servicii (externalizarea serviciului de completare și transmitere a REVISAL), precum şi datele de identificare ale prestatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări de servicii. Nerespectarea obligației informării ITM, se sancţionează cu amendă cuprinsă intre 3.000 si 6.000 lei.

Pentru a accesa lista ce cuprinde și alte amenzi percepute, dati click AICI.