APLICAȚIA „INSPECTIA MUNCII” – RAPORTARE ZILIERI DE PE TELEFONUL MOBIL

Inspecția Muncii a lansat pentru telefonul mobil aplicația „Inspectia Muncii„, ca instrument de lucru util beneficiarilor care folosesc zilieri în activitățile pe care le desfășoară.
Ca urmare a înființării, începând cu data de 20 decembrie 2019, a Registrului electronic de evidență a zilierilor, ca modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor, Inspecția Muncii pune la dispoziția beneficiarilor o aplicație mobilă, care va putea fi utilizată de către toți angajatorii care folosesc ca forță de muncă zilieri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
beneficiarul/utilizatorul are obligația să înfiinţeze, să completeze şi să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, toţi zilierii cu care exercită activităţi cu caracter ocazional, să transmită registrul electronic, zilnic, înainte de începerea activităţii de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu beneficiarul.

Toate informațiile necesare unui utilizator al aplicației mobile „Inspectia Muncii” se vor putea obține accesând site-ul Inspecției Muncii, www.inspectiamuncii.ro.aplicatia inspectia muncii

Aplicația pentru raportare zilieri de pe telefonul mobil poate fi descarcată de aici:

Vă prezentăm mai jos câteva detalii legate de zilieri.

Ce este un zilier?
Un zilier este o persoana fizică, cetăţean român sau străin, ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneraţii.

Ce este registrul de evidenţă a zilierilor?
Registrul de evidenţă a zilierilor este un registru cu regim special, întocmit de către societăți pentru a ţine evidenţa zilnică a zilierilor, pentru activităţi cu caracter ocazional – activităţile care se desfăşoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.

O persoană poate desfăşura activităţi ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puţin 16 ani.
Prin excepţie, minorii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani pot desfăşura activitate ca zilieri numai cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali și au dreptul să desfăloare numai activităţi potrivite cu dezvoltarea lor fizică şi cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală şi socială, dreptul la educaţie, şi nu le este periclitată starea de sănătate.
Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă.
Durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână. Zilierul minor nu va efectua activitate în timpul nopţii. Chiar dacă părţile convin un număr mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel puţin 8 ore de muncă.
Niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu anumite excepţii specificate în lege; în cazul acestora, excepții pentru care perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
Societatea nu poate utiliza zilieri pentru desfăşurarea unor activităţi în beneficiul unui terţ, cu excepţia activităţilor pentru care beneficiarul are încheiate contracte de prestări servicii cu terţii, prestări servicii pentru care pot fi utilizaţi zilieri conform prevederilor art. 13 din prezenta lege.
O persoană nu poate presta activităţi în regim de zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu anumite excepţii specificate în lege, excepții pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.
Societatea nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.
Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută conform legii, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.

Pentru remuneraţia primită de zilier pentru activitatea prestată se datorează impozit pe venit, se datorează contribuţia de asigurări sociale, nu se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă.
Calculul, plata şi declararea impozitului pe venit și a contribuţiei de asigurări sociale sunt în sarcina beneficiarului (societății), acestea se rețin prin stopaj la sursă și se virează la stat de către societate.

Activitatea desfăşurată de zilier nu conferă acestuia calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opţional în sistemul public de sănătate prin Declarația Unică.
Activitatea desfăşurată de zilier nu îi conferă calitatea de asigurat în sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
În situaţia producerii unui accident de muncă sau boală profesională beneficiarul este obligat să asigure plata cheltuielilor aferente îngrijirilor medicale necesare.
În situaţia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale/înmormântării din fonduri proprii, în cazul în care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.

Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, remuneraţie care nu poate fi mai mică decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii.
Dovada plăţii remuneraţiei se face prin semnătura zilierului în Registru.

În ce domenii își pot desfășura activitatea zilierii?
Zilierii își pot desfășura activitatea în următoarele domenii:
a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
d) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
e) publicitate – grupa 731;
e^1) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);
e^2) creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;
f) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002, activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004 şi tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea sa – clasa 5520;
g) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
h) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
i) activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
j) restaurante – clasa 5610;
k) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630;
l) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9104;
m) hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; facilităţi de cazare similare – clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia;
n) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
o) activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311;
p) activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312.