MAJORAREA SALARIULUI MINIM BRUT PE ȚARĂ DE LA 1 ianuarie 2020

Majorarea salariului minim este reglementată prin Hot. Nr. 935 din 13 decembrie 2019, publicată în M.O. Nr. 1010 din 16 decembrie 2019.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră.
Prin excepţie, începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.
Începând cu 1 ianuarie 2020, toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2.230 lei al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
Pentru salariații angajați în construcții salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se menține la 3.000 lei lunar.

Practic, vom avea trei tipuri de salarii minime:
1. Salariul pentru funcții care nu necesită studii superioare: 2.230 lei
2. Salariul pentru funcții care necesită studii superioare: 2.350 lei
3. Salariul în domeniul construcțiilor: 3.000 lei

Majorarea salariului minim brut de la 1 ianuarie 2020 se realizează prin incheierea unui act adițional la contractul individual de muncă, prin informarea prealabilă a salariatului.
Act adițional majorare salariu minim se încheie anterior datei de 01.01.2020, data de la care produce efecte, respectiv până în data de 31.12.2019 actele adiționale se vor finaliza.
Conform Codului Muncii, orice modificare a unuia dintre elementele contractului individual de muncă, în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.

Transmiterea în REVISAL a majorării salariului minim, se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării (01.01.2020), data limită de transmitere a modificării în REVISAL fiind 31 ianuarie 2020.
Conform H.G. Nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, orice modificare a datelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. H) (cu referire la salariul de bază lunar brut) se transmite în registru în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării. Excepţie fac situaţiile în care modificarea se produce ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti când transmiterea în registru se face în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care angajatorul a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia.

Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.
Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adiţional, după caz.
Vă punem la dispoziție, în format editabil două formulare utile, pentru majorarea salariului minim:

Act aditional majorare salariu minim
Minuta de informare modificare salariu